Salgsbetingelser

Ved kjøp hos Håland Instrumentering AS

Ved kjøp fra Håland Instrumentering AS

1. Tilbud
Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. Avtale er først inngått når selgerens ordrebekreftelse fore­ligger. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg.

2. Prisberegning
Prisene forstås fritt levert selgerens lager, eksklusive merverdiavgift, sær­avgift eller andre offentlige avgifter. De er basert på selgerens leverandør­priser, samt valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene som følge av endring i valutakurs, toll eller avgifter utover 2,5%. Slik justering skal dog ikke foretas etter at kjøperens betaling foreligger. Små valutakursendringer mindre enn 2,5% skal ikke medføre prisjustering.

3. Levering
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra selgerens leveran­dører, og selgeren forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.

4.Leveringsbetingelser
Alle forsendelser blir levert Ex Works (EXW) eller FCA Stavanger området.

5. Salgspant
Selgeren har inntil varen er betalt i sin helhet pant (salgspant) i den solgte gjenstand, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

6. Montering
Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering utenbys belastes i såfall reiseomkost­ninger, overnatting, diett og reisetid. Nødvendig elektrisk opplegg, vann og gass skal være ordnet på forhånd av kjøperen uten omkostninger for selgeren.

7.Betalingsbetingelser
Betaling skal finne sted netto innen 30 dager etter leveringsdato. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente.
Postoppkrav kan benyttes til nye kunder eller kunde som foreløpig ikke er kredittgodkjente.

8. Reklamasjon
Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpen­bare feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje straks mangelen konstateres.

9. Garanti
Kjøperens reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leverings­dato, men kortere reklamasjonsfrist kan fastsettes. Selgeren forplikter seg til å foreta gratis reparasjon og utskiftning av defekte deler på sitt hovedverksted i den ordinære arbeidstid. Ønsker kjøper at reparasjon skal utføres hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og 70% av medgått reisetid basert på gjeldende reparasjonssatser. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og mangelfullt vedlikehold og hvis betalingsbetingel­sene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper, sikringer, enkle elektroniske komponenter, o.l. betraktes som forbruksmateriell og er enten helt eller delvis unntatt fra garanti.

10. Reparasjon
Reparasjoner etter utløpet av reklama­sjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer således for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger over­natting, diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid.. Reklamasjonsrett, som ikke overstiger 3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangelen ved det utførte reparasjons­arbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangel som oppstår, er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle av at selgeren kan tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler kjøperen forsendelse og assuranse samt en ukentlig leie.

11. Ansvar
Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt 8). I motsatt tilfelle skal selgeren gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selgeren fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selgeren ikke har vist grov uaktsomhet. Ansvaret vil i så fall være begrenset oppad til 10% når varens pris ikke overstiger kr. 100.000,-, og 2,5% av overskytende beløp.

12. Annullering
Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens samtykke.

13. Returer
Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke og skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 80% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand eller med lavere satser etter selgerens vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr.

14. Unntak
Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.

Del på: